31 August 2016

Технически ръководител

Планира, организира, контролира и ръководи дейностите на обекта

Отговаря за обезпечаването на обекта с необходимите ресурси

Следи за изпълнението на дейностите в съответствие с утвърдените графици

Активно комуникира със свързаните колеги, възложители, надзор, подизпълнители

Следи за спазването на правилата за работа

Обобщава резултатите и изготвя различни справки за нуждите на възложителите